Mehedi Haque

Author

প্রজেক্ট টিকটালিক: পলি দানোর কবলে

Meenpishach

টিম করোনা

Habagoba Rajjye Dadu Nadu

বনগৌরী

Pishach Kahini 3: Shesh Lorai

Pisach Kahini 1 (Atonker Nogori)

Mrittyupathar

Rishad 2: Kreinegen

Minpishach

Dadu Nadu Rohosyomoy Chumbok Dip

Dhaka Comics Digest (Volume 1)

Denoyed: 32

Cartoon Ankibar Ka, Kha, Ga Ebong Khyo